Opis

Na natječaj za odrađivanje studentske prakse u Institutu Ruđer Bošković u ljetnom semestru akademske godine 2020./2021​. mogu se prijaviti studenti studija Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu​.

Prijave na natječaj traju do 15.04.2021.

Naziv pozicije: Laboratorijska praksa

Studijski smjer studenta: Geologija/geološko inženjerstvo

Godina studija: Treća godina preddiplomskog studija te prva i druga godina diplomskog studija

Broj studenata koje primamo na studentsku praksu: pet studenata m/ž

Vrijeme obavljanja studentske prakse: Planirani početak prakse je u svibnju (detalji prema dogovoru sa studentom)

*Napomena: Vrijeme obavljanja stručne prakse može se promijeniti radi eventualne nepogodne epidemiološke situacije.

Mjesto obavljanja studentske prakse: Institut Ruđer Bošković, Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za anorgansku geokemiju okoliša i kemodinamiku nanočestica (LAGUNA)

Trajanje studentske prakse: 15 do 30 dana (ne nužno u kontinuitetu, sve prema dogovoru sa studentom)

Opis radnog mjesta

Tijekom svog boravka u LAGUNA-i, studenti će se upoznati s radom u laboratoriju za analizu elemenata u tragovima, obradom i razgradnjom različitih vrsta uzoraka, te njihovom pripremom za multielementnu analizu na masenom spektrometru; analizom pH i udjela karbonata u uzorcima sedimenata i tala te analizom raspodjele veličine čestica u praškastim uzorcima primjenom laserske difrakcije.

Kako se prijaviti?

Prijave na natječaj šalju se elektroničkom poštom na adresu vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr

Prijava mora sadržavati

Životopis i motivacijsko pismo.

 

Svi studenti koji se prijavljuju na natječaj moraju skinuti obrazac koji se nalazi na LINKU. Ljubazno Vas molimo da obrazac ispunite i potpišete te dostavite Uredu za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse. Ukoliko imate mogućnost elektroničkog potpisa Obrasca, isti možete dosataviti putem e-mail adrese na vanja.tocakovic@rgn.unizg.hr, u suprotnom ispunjeni i potpisani Obrazac donesite u Ured. Zahvaljujemo na suradnji!

Molimo studente da, prije nego započnu s praksom, izvade liječničku potvrdu o općoj psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad, skinu dokumentaciju koja se nalazi na LINKU te sa svime navedenim dođu Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse kako bi Vam mogli izdati Uputnicu za praksu. Hvala!